Środowiskowy Dom Samopomocy działa od roku 2001. Jest Placówką przeznaczoną dla 33 osób niepełnosprawnych intelektualnie (obojga płci). Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie, które otrzymały decyzję kierującą do ŚDS wydaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie.

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rymanowie przy ul. Dworskiej 40 działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.882 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1769)
 • Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 nr 238 poz. 1586 z późn. zm.)
 • uchwały Nr XXII242/2001 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dn. 11 grudnia 2001r. w sprawie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej
 • Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Rymanowie,
 • Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Rymanowie,
 • Programu i Planu pracy na każdy rok,

 

Naszym głównym zadaniem jest:

 • zapewnienie uczestnikom dziennego pobytu, opieki oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych i zdrowotnych;
 • zapobieganie izolacji i społecznemu wykluczeniu osób niepełnosprawnych;
 • wdrażanie ich do w miarę samodzielnej egzystencji w środowisku lokalnym;
 • prowadzenie wielotorowej rehabilitacji rozumianej jako szereg działań wspierająco - aktywizujących realizowanych w postaci terapii, treningów, poradnictwa itp.;
 • dążenie do pełnej integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem poprzez angażowanie ich w aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, kulturalnym i publicznym;
 • pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych oraz w załatwianiu spraw urzędowych;
 • niezbędna opieka nad uczestnikami,
 • dbanie o higieniczne i bezpieczne warunki pobytu;