Środowiskowy Dom Samopomocy działa od roku 2001. Jest Placówką przeznaczoną dla 33 osób niepełnosprawnych intelektualnie (obojga płci). Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie, które otrzymały decyzję kierującą do ŚDS wydaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie.

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rymanowie przy ul. Dworskiej 40 działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.882 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1769)
 • Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 nr 238 poz. 1586 z późn. zm.)
 • uchwały Nr XXII242/2001 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dn. 11 grudnia 2001r. w sprawie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej
 • Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Rymanowie,
 • Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Rymanowie,
 • Programu i Planu pracy na każdy rok,

 

Naszym głównym zadaniem jest:

 • zapewnienie uczestnikom dziennego pobytu, opieki oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych i zdrowotnych;
 • zapobieganie izolacji i społecznemu wykluczeniu osób niepełnosprawnych;
 • wdrażanie ich do w miarę samodzielnej egzystencji w środowisku lokalnym;
 • prowadzenie wielotorowej rehabilitacji rozumianej jako szereg działań wspierająco - aktywizujących realizowanych w postaci terapii, treningów, poradnictwa itp.;
 • dążenie do pełnej integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem poprzez angażowanie ich w aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, kulturalnym i publicznym;
 • pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych oraz w załatwianiu spraw urzędowych;
 • niezbędna opieka nad uczestnikami,
 • dbanie o higieniczne i bezpieczne warunki pobytu;

Osobami ubiegającymi się o skierowanie do ŚDS mogą być osoby dorosłe, niepełnosprawne intelektualnie, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Wniosek o skierowanie do Domu składa się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie, dołączając do niego następujące dokumenty:

 1. Zaświadczenie lekarskie wydane przez psychiatrę lub neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych,
 2. Zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,
 3. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

W przypadku osób, które po raz pierwszy występują o skierowanie do Domu, decyzja wydawana jest na okres 3 miesięcy. Jest to czas, w którym Zespół Wspierająco - Aktywizujący dokonuje oceny możliwości zaproponowania osobie Indywidualnego Planu Postępowania Wspierająco - Aktywizującego (IPPWA).

Po tym okresie osobę kieruje się do Domu na czas określony, uzgodniony z kierownikiem Domu, niezbędny do realizacji IPPWA.

Termin przyjęcia do Domu ustala kierownik w porozumieniu z osobą kierowaną lub jej opiekunem.

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Rymanowie zatrudniony jest personel odpowiedni do potrzeb oraz posiadający wymagane kwalifikacje zawodowe. Kadrę ŚDS stanowi:

 • Kierownik - Izabela PENAR
 • 5 instruktorów terapii zajęciowej
 • 1 asystent osoby niepełnosprawnej
 • 1 fizjoterapeuta
 • 1 kierowca
 • 3 pracowników administracyjnych

Budynek, w którym mieści się ŚDS znajduje się przy ul. Dworskiej 40. Usytuowany jest w miejscu bezpiecznym, z dala od głównych arterii komunikacyjnych. Obiekt pozbawiony jest barier architektonicznych. Znajdują się w nim pomieszczenia wyposażone w meble oraz sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć wspierająco - aktywizujących. Dysponujemy:

 • Wydzielonym pomieszczeniem kuchennym z jadalnią wyposażonym w urządzenia oraz sprzęt gospodarstwa domowego, niezbędny do prowadzenia treningów kulinarnych;
 • Salą ogólną umożliwiającą spotkania uczestników i ich rodzin;
 • Pokojem do indywidualnego poradnictwa psychologicznego;
 • Pokojem wyciszeń;
 • Salą rehabilitacyjną;
 • Salami terapeutycznymi do prowadzenia działalności wspierająco - aktywizującej oraz terapii zajęciowej;
 • Łazienką oraz toaletami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • oraz szatnią;