Osobami ubiegającymi się o skierowanie do ŚDS mogą być osoby dorosłe, niepełnosprawne intelektualnie, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Wniosek o skierowanie do Domu składa się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie, dołączając do niego następujące dokumenty:

  1. Zaświadczenie lekarskie wydane przez psychiatrę lub neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych,
  2. Zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,
  3. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

W przypadku osób, które po raz pierwszy występują o skierowanie do Domu, decyzja wydawana jest na okres 3 miesięcy. Jest to czas, w którym Zespół Wspierająco - Aktywizujący dokonuje oceny możliwości zaproponowania osobie Indywidualnego Planu Postępowania Wspierająco - Aktywizującego (IPPWA).

Po tym okresie osobę kieruje się do Domu na czas określony, uzgodniony z kierownikiem Domu, niezbędny do realizacji IPPWA.

Termin przyjęcia do Domu ustala kierownik w porozumieniu z osobą kierowaną lub jej opiekunem.